Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van

Zininmooi BV

( Onverbloemd is de commerciële merknaam van Zininmooi BV )

Van Acker Anneleen
Stationsstraat 72  
9880 Aalter
T 0496 809416    
onverbloemdaalter@telenet.be
BTW BE 0793.940.941

Door het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Onverbloemd enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze webshop.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op onverbloemdaalter@telenet.be of telefonisch op het nummer 0496 809416. Wij helpen u graag!

2. Onze Producten

Alle producten die door Onverbloemd op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan Onverbloemd niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Onverbloemd kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Onverbloemd wanneer Onverbloemd de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. Onverbloemd zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Onverbloemd behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Betalen

U kan betalen via Bancontact en Creditcard via het betaalplatform Mollie.

Uw bestelling wordt onmiddellijk verwerkt en wij contacteren u met details omtrent de levering.

6. Transport en Levering


6.1. Transport kosten:
Bloemen worden enkel geleverd in een straal van 10 kilometer rond de Stationsstraat 72 9880 Aalter tegen een tarief van 6€.
Alle andere artikelen worden in heel België geleverd tegen een tarief van 6€.

6.2. Leveringstermijn :
De gekochte producten worden geleverd binnen de kortst mogelijke termijn. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Onverbloemd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

6.3. Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Onverbloemd van een eventuele beschadiging binnen de 24 uur op de hoogte brengen via email op onverbloemdaalter@telenet.be. Onverbloemd houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Onverbloemd zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.

6.4. Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Onverbloemd in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.5. Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken. Een tweede levering is extra te betalen.

7. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan Onverbloemd van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres onverbloemdaalter@telenet.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal onverbloemdaalter@telenet.be binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. onverbloemdaalter@telenet.be betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. onverbloemdaalter@telenet.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

8. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Onverbloemd om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt.

Retouradres :

Onverbloemd

Stationsstraat 72  
9880 Aalter
T 0496 809416    
onverbloemdaalter@telenet.be

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Onverbloemd of rechthoudende derden.

10. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent.